Vzpomínáme

Kdo měl někdy psa, bude na něj vzpomínat asi po celý život. V těch vzpomínkách si člověk vybavuje i sebe: jak se stával lepším, jak ho zušlechťovala péče, kterou poskytoval tvoru, jenž mu byl bezmezně oddán a za svou věrnost nic nevyžadoval.

Whoever ever had a dog would remember him for life. In those memories, one also recovers himself: how he was getting better, how he was upgrading the care he provided to a creature who was indefensibly bound to him, and for his loyalty he did not demand anything.